φñZeferino GonzálezHistoria de la Filosofía (1886)

tomo segundo:6061626364656667686970Imprima esta página

§ 65. Pedro Hispano

Escasas e inseguras son las noticias que poseemos acerca de este filósofo del siglo XIII, del cual apenas se sabe otra cosa con certeza sino que fue oriundo de España, siendo conocido generalmente con el nombre de Pedro el Español (Petrus Hispanus); que escribió una especie de compendio de lógica con el título de Summulae logicales, y que murió en el último tercio [313] del citado siglo. Su nombre se encuentra citado con alguna frecuencia en los escritores de la Edad Media, a contar desde últimos del siglo XIII, porque sus Summulae logicales sirvieron de texto por mucho tiempo en las escuelas, y hasta fueron objeto de varios comentarios, no ya sólo en los siglos XIV y XV, sino también en el XVI.{1} Puede decirse que las Summulae logicales de Pedro Hispano fueron el texto clásico y general de las escuelas hasta que escribió las suyas Domingo Soto.

Los historiadores y críticos no han podido ponerse de acuerdo hasta la hora presente acerca del verdadero autor de estas Summulae logicales. Los historiadores portugueses suponen y afirman que fueron escritas por su compatriota el Papa Juan XXI, que llevaba el nombre de Pedro Hispano antes de su exaltación al trono pontificio. Mas como quiera que los historiadores y bibliógrafos, al enumerar las obras de este Pontífice, no hacen mención del libro que nos ocupa,{2} lo cual [314] no se concibe de ninguna manera, dada la celebridad que adquirieron las Summulae logicales poco después, opinan otros, no sin fundamento, que el Pedro Hispano autor de las Summulae logicales fue un fraile dominico, profesor de la Universidad de París, que escribió dicho libro para que sirviera como de manual de lógica a sus hermanos de religión,{3} pasando después desde el claustro a las escuelas públicas.

Por lo demás, la obra de Pedro Hispano es un simple compendio de lo que los escolásticos solían denominar Logica Minor, o sea una exposición sumaria y descarnada de los términos y proposiciones, con sus propiedades dialécticas, de la definición, de la división, del silogismo y de las demás formas de la argumentación. Estas tres últimas, o sea la definición, la división y la argumentación, constituyen lo que el autor llama modo de saber (modus sciendi), al cual define diciendo que es una oración que manifiesta lo desconocido:Modus sciendi est oratio alicujus ignoti manifestativa. La lógica, o, mejor dicho, la dialéctica, es para Pedro Hispano la ciencia de las ciencias (scientia scientiarum), la primera entre todas y la que suministra los medios necesarios{4} y conducentes para conocer la verdad y entrar en posesión de las ciencias.

——

{1} En 1571 aparecen impresas en Sevilla, con los comentarlos,– por cierto no desprovistos de mérito, y escritos en latín bastante correcto,–del P. Mercado, de la Orden de Santo Domingo: Commmtarii lucidissimi in textum Petri Hispani Rev. Patris Thomae de Mercado Ord. Praedicatorum, artium ac sacrae Theologiae professoris.

{2} Sin contar otros historiadores más recientes que, al citar las obras de Juan XXI, no enumeran entre ellas las Summulae logicales, es digno de notarse que Tolomeo o Bartolomé de Luca, que escribía su Historia Eclesiástica cuando todavía estaba reciente la muerte de este Pontífice, y que habla con alguna extensión de su vida y escritos, nada dice de las Summulae, a pesar de que habla de sus tratados médicos, de su Thesaurus pauperum y de sus Problemas aristotélicos: Quaedam experimenta scripsit ad curas hominum, ac librum composuit qui Thesaurus pauperum vocatur. Fecit et librum de Problematibus juxta modum et formam libri Aristotelis.

{3} Nicolás Antonio, que permanece indeciso entre el Petrus Hispanus portugués y el Petrus Hispanus dominico, cita en favor del último un manuscrito antiguo que existía en la Colombina de Sevilla, titulado Summulae cum commento Bartholomaei, y cuyo final dice así: Et in hoc terminatur lectio, et per consequens totus liber Bartholomaei super primam partem mag. Petri Hispani de Ordine Praedicatorum.

A continuación de este testimonio, que no es el único que cita en favor del Petrus Hispanus dominico, Nicolás Antonio añade: «Quod valde notandum ad constituendum Petrum Hispanum Dominicanum.» Biblioth. Hisp. Vet., lib. VIII, cap. V.

{4} «Dialectica est ars artium, et scientia scientiarum, omnibus disciplinis et scientiis adquirendis apta media subministrans, ut pote quae definitionem, divisionem et argumentationem docet, quibus in universum scientiae-comparantur. Propter quod prima omnium jure jamdiu apud quosque doctos habita est.» Summulae log., Prólogo.