φñZeferino GonzálezHistoria de la Filosofía (1886)

tomo segundo:100101102103104105Imprima esta página

§ 103. Sucesores de Maimónides hasta el siglo XV;

A la sombra del grande impulso comunicado a los estudios filosóficos por Maimónides, florecieron varios filósofos judíos, más o menos notables y más o menos fieles a los principios y tendencias de su célebre correligionario. Casi todos son, o españoles, u originarios de España; pues los que aparecen viviendo o escribiendo en las provincias meridionales de Francia, procedían de las provincias españolas ocupadas por los [496] mahometanos, viéndose obligados a abandonarlas por las persecuciones terribles suscitadas contra ellos por los Almohades.

En atención a que los límites que nos hemos prescrito en esta obra no permiten otra cosa, citaremos los nombres de los filósofos judíos posteriores a Maimónides, haciendo algunas indicaciones sobre los escritos y doctrinas de los más principales.

a) Schem-Tob ibn-Falaquera, natural de España, aunque se ignora el lugar de su nacimiento, floreció en el siglo XIII y escribió varias obras en las que revela gran conocimiento, no sólo de la doctrina de los judíos, sino de la Filosofía de los árabes. Tiene además el mérito de haber dado a conocer y de haber popularizado el famoso libro Fons vitae de su correligionario Avicebrón, por medio del extracto que hizo de esta obra. No contribuyó menos ala propaganda y popularidad de la doctrina de Maimónides, por medio del comentario que escribió sobre las partes propiamente filosóficas de su Guía de los extraviados, o sea el Dux seu director dubitantium et perplexorum, de la versión latina.

b) Iedaïa Penini, por sobrenombre Bedersi, nació en Beziers, y es autor de una carta apologética en que defiende los fueros de la Filosofía contra las prohibiciones y anatemas que contra los estudios filosóficos habían lanzado los rabinos en una asamblea tenida en Barcelona. Escribió también una obra con el título de Examen del mundo, en la que trata principalmente de Filosofía moral, y recomienda con caloría doctrina de Maimónides, llamándole el mayor doctor de la Sinagoga. [497]

c) Joseph ibn-Caspi, entre cuyas obras se encuentran un resumen del Organon de Aristóteles, y comentarios sobre la obra ya citada de Maimónides, los cuales fueron publicados con el título de Josephi Caspi commentaria hebraica in R. Mosis Maimonidis tractatum Dalalat Al-Haurin, sive Doctor perplexorum.

d) Levi ben-Gerson, apellidado generalmente el maestro León, que floreció en la primera mitad del siglo XIV, y fue uno de los filósofos y astrónomos más notables de su tiempo. Sus obras principales son los comentarios que escribió sobre la paráfrasis de Averroes acerca de varios libros de Aristóteles, y la que lleva el título de Guerras del Señor, en la cual, no sólo trata de los principales problemas filosóficos, y entre ellos de la naturaleza e inmortalidad del alma, de la Providencia, de los futuros contingentes y su conocimiento, de la creación del mundo, etc., sino que contiene un tratado completo de astronomía, en el cual se encuentran varias observaciones, cálculos y opiniones originales, y hasta la descripción de un nuevo instrumento astronómico inventado por él. Pico de la Mirándola le llama vir insignis et celeber mathematicus, y añade que, no fiándose de los antiguos, inventó un nuevo instrumento: veteribus parum fidens, excogitavit novum instrumentum.

Levi ben-Gerson es uno de los filósofos judíos que siguieron y ahondaron más la dirección racionalista de Maimónides, siendo acaso el primero que combatió y rechazó la creación ex nihilo en el sentido bíblico, rechazando también e interpretando en sentido naturalista la enseñanza de los libros sagrados acerca de las profecías y los milagros. [498]

e) Moisés ben-Josué fue natural de Narbona, en opinión de algunos, aunque Casiri le supone nacido en España. En todo caso, sábese que vivió en Toledo y en Soria, en donde escribió también algunas de sus obras. Siguió la dirección racionalista, como su antecesor, siendo a la vez el representante más fiel de la Filosofía arábigo-peripatética. Casi todas sus obras tienen por objeto dar a conocer y comentar las de Aristóteles y las de sus comentadores árabes, con particularidad las de Al-Ghazí¢li y Averroes. El tantas veces citado Dux dubitantium et perplexorum de Maimónides fue también objeto de sus comentarios, los cuales comenzó, según su propio testimonio, en Toledo y los terminó en Soria hacia el año 1362.

Casiri le atribuye un comentario sobre un libro de Al-Ghazí¢li, en el cual discute las opiniones de los principales filósofos griegos,{1} y también de Hipócrates y Galeno, comentario que supone escrito en Carrión: is autem liber anno erae sapharensis sive hispanae 1359, in oppido Carrion exaratus esse memoratur.

——

{1} «Commentarius in celeberrimi Algazelis librum, cui titulus Fax luminum. Ibi veterum philosophorum, Platonis, Aristotelis, Hippocratis, et Galeni placita ad examen revocantur. Commentarii vero auctor R. Moyses filius Josuae, Hispanus, qui quidem opus ex arabico sermone in hebraicum transtulit.» Biblioth. arab. hisp., t. I, cod. 638.